លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនបន្ទាប់ពីការទិញទំនិញពីហាងយើងខ្ញុំ:

  • សូមពិនិត្យទំនិញអោយបានត្រឹមត្រូវមុននឹងចាកចេញរឺក៏ទទួលយកទំនិញ
  • ទំនិញដែលបានទិញយកចេញពីហាង រឺក៏បានទទួលរួចរាល់ហើយមិនអាចប្តូរវិញបានទេ
  • ទំនិញដែលបានទិញរួចមិនអាចប្តូរជាសាច់ប្រាក់បានទេ
  • ទំនិញដែលជាកាដូរពីហាង ឬការបញ្ចុះតម្លៃពុំអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរម៉ូដបានទេ
  • អតិថិជនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរម៉ូតទំនិញបានក្នុងរយៈពេល 72ម៉ោង រាប់ពីពេលដែលគាត់បានធ្វើការទិញ ក្នុងគោលការណ៍៖
    • ទំនិញ ឬនាឡិកាដែលទិញនៅថ្មីមិនទាន់បានប្រើប្រាស់ ទក់ស្បែក កូដ កាត់ ចោះខ្សែរ ឬដាច់ផ្លាស់ស្ទិចគ្របតួររបស់នាឡិកា ដែលខុសពីទ្រង់ទ្រាយថ្មី
    • អាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទំនិញបានក្នុងតម្លៃស្មើរ ឬតម្លៃលើសពីផលិតផលដែលបានត្រូវផ្លាស់ប្តូរ មិនអាចធ្វើការដូរតម្លៃក្រោមពីទំនិញដែលបានទិញរួច ឬប្រគល់លុយដែលនៅសល់បានទេ (ក្នុងលក្ខណដែលគាត់ចង់ដូរទំនិញដែលមានតម្លៃទាបជាង) ។